Advokátní úschovy finančních prostředků

Advokátní úschovy finančních prostředků se provádějí zejména v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí. Advokátní kancelář může v případě koupě či prodeje nemovitosti kromě sepsání kupní smlouvy převzít kupní cenu do advokátní úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Advokátní úschova eliminuje riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Advokátní úschova dává všem účastníkům smluvního vztahu jistotu, že smluvní strana povinná k finančnímu plnění předmětnými finančními prostředky skutečně disponuje a druhá smluvní strana finanční plnění po splnění své smluvní povinnosti skutečně obdrží.

Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, rovněž i povinnosti uschovatele - advokáta o nakládání se svěřenými finančními prostředky, tedy za jakých okolností dojde k uvolnění finančních prostředků z úschovy prodávajícímu (nejčastěji předložení výpisu z katastru nemovitostí bez zatížení). Při nesplnění sjednaných podmínek (např. nedojde do určité doby k převodu, nemovitosti budou zatíženy zástavou či nájmem atd.) dojde k uvolnění kupní ceny kupujícímu.

Advokátem přijatá finanční částka je po celou dobu advokátní úschovy složena na zvláštním bankovním úschovovém účtu advokáta vedeném u České spořitelny, a.s., a to zcela odděleně i od jiných finančních prostředků advokáta. Může být na přání klienta úročena či nikoliv.

Prostředky na účtech úschov nemohou být předmětem exekuce nařízené vůči advokátovi, dědictví a nemohou ani sloužit jako zajištění závazků advokáta.

Odměna advokáta za provedení advokátní úschovy peněz

Uschovávaná částka Odměna advokáta
0-200.000,- Kč 2.500,- Kč
od 200.000,- Kč (včetně) do 500.000,- Kč 3.500,- Kč
od 500.000,- Kč (včetně) do 1.000.000,- Kč 4.500,- Kč
od 1.000.000,- Kč (včetně) do 5.000.000,- Kč 5.500,- Kč
přes 5.000.000,- Kč smluvní odměna

Uvedené částky jsou bez DPH. DPH činí 21%.
Při dlouhodobé spolupráci je možno dohodnout individuální odměnu za úschovu.