ROZHODČÍ ČINNOST

Advokáti jsou zapsáni do seznamu rozhodců jakožto nezávislí a nestranní rozhodci ve společnosti ČMRS Consulting, s.r.o. – Českomoravská rozhodčí společnost se sídlem ve Vsetíně. Tato společnost zabezpečuje po organizační a ekonomické stránce rozhodčí činnost. Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob projednávání a rozhodování majetkových sporů, které upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodčí řízení je právními předpisy připuštěná alternativa k rozhodování obecných soudů v majetkových sporech pro fyzické i právnické osoby. Rozhodčí řízení přináší řadu nesporných výhod. Je podstatně rychlejší, méně nákladné a po jeho skončení má oprávněná strana ihned v rukou pravomocné rozhodnutí, na jehož základě lze neprodleně zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci.ČMRS Consulting, s.r.o.